สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
.:: กิจกรรม ::.
รายการหนังสือรับ
ต้องการส่งหนังสือ
 
.:: ประวัติ ::.
หนังสือที่รับแล้ว
รายการหนังสือออก
สถิติการรับส่ง
 

 

 

 

 

สวัสดี () [ออกจากระบบ]

สถิติการรับ-ส่งหนังสือภายในโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

ปี 2555

ปี 2556

 


ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ e-Letter ๒๕๕๕ แก้ไขปรับปรุง 11/26/2014 13:08
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
จัดทำโดย นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
เริ่มใช้ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป