สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
.:: กิจกรรม ::.
รายการหนังสือรับ
ต้องการส่งหนังสือ
 
.:: ประวัติ ::.
หนังสือที่รับแล้ว
รายการหนังสือออก
สถิติการรับส่ง
 

 

 

 

 

สวัสดี () [ออกจากระบบ]

ส่งหนังสือใหม่

ชื่อเจ้าของหนังสือ
กลุ่มบริหาร/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน
หัวเรื่อง/ชื่อหนังสือ
จำนวนหน้าของหนังสือ 
ไฟล์เอกสาร (ไม่เกิน 5 Mb)

ส่งถึง

ส่งหนังสือไปยังธุรการของแต่ละกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ
แล้วให้เดินหนังสือไปยังหน่วยงานย่อย ๆ ภายในเอง

สำนักงานผู้อำนวยการ

 

งานสวน ฯ / EP งานสวน / EP
กลุ่มบริหารวิชาการ สำนักงาน/หน้าห้องวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงาน/หน้าห้องทั่วไป

กลุ่มบริหารงบประมาณ

สำนักงาน/หน้าห้องงบประมาณ

 

ห้องธุรการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

สำนักงาน/หน้าห้อง กิจการนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ พละศึกษาและสุขศึกษา
ศิลปะ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 


ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ e-Letter
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์