สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
.:: กิจกรรม ::.
รายการหนังสือรับ
ต้องการส่งหนังสือ
 
.:: ประวัติ ::.
หนังสือที่รับแล้ว
รายการหนังสือออก
สถิติการรับส่ง
 

 

 

 

 

สวัสดี () [ออกจากระบบ]

ส่งหนังสือใหม่

ชื่อเจ้าของหนังสือ
กลุ่มบริหาร/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน
หัวเรื่อง/ชื่อหนังสือ
จำนวนหน้าของหนังสือ 
ไฟล์เอกสาร (ไม่เกิน 5 Mb)

ส่งถึง

ส่งหนังสือไปยังธุรการของแต่ละกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ
แล้วให้เดินหนังสือไปยังหน่วยงานย่อย ๆ ภายในเอง

ห้องธุรการกลาง

กลุ่มบริหารงบประมาณ สำนักงาน/หน้าห้องงบประมาณ

กลุ่มบริหารวิชาการ สำนักงาน/หน้าห้องวิชาการ
  ศูนย์ผลิตสื่อฯ

กลุ่มบริหารบุคคล สำนักงาน/หน้าห้องบุคคล

กลุ่มบริหารทั่วไป

สำนักงาน/หน้าห้อง ทั่วไป

  สำนักงานผู้อำนวยการ
  ประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารกิจการพิเศษ สำนักงานกิจการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ พละศึกษาและสุขศึกษา
ศิลปะ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

 


ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ e-Letter ๒๕๕๔
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ผู้ดูแล นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
เริ่มใช้ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป