โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ หน้าแรก หน้าแรกวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ภาระหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ บุคลากร กลุ่มบริหารวิชาการ ติดต่อเรา กลุ่มบริหารวิชาการ

 

สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล
แบบฟอร์มกลุ่มบริหารวิชาการ

                      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ (นางสมกมล วรรณทอง)

 
- แบบรายงานการเดินทางไปราชการอบรมศึกษาดูงานประชุมของบุคลากร
- แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อนามสกุลและที่อยู่
- แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
- แบบขอใบแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ
- แบบขอเอกสารการศึกษากรณีจบการศึกษาแล้ว
- แบบขออนุญาตไปราชการ
- หนังสือนำส่งพานักเรียนไปทัศนศึกษา
- สน21ขออนุญาตให้เวลาเรียนกับนักเรียน
- สน14แบบรายงานการแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน
- แบบฟอร์มการทำข้อสอบแยกตัวชี้วัดภาค2ปี2561
- ตารางวิเคราะห์ข้อสอบปี61
- แบบขออนุญาตผู้ปกครอง รอง วิชาการ ลงนาม
- แบบขออนุญาตผู้ปกครอง 2562 ปรับปรุง ชื่อ ผอ ลงนาม
- บันทึกข้อความขออนุญาตนำนักเรียนร่วมแข่งขัน
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
อาคาร 2 โอภาสรวี ชั้น 2 เลขที่ 312 ถ. สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
โทร. 0-5622-1207 ต่อ 103 หรือ 151 แฟกซ์ 0-5622-1207 ต่อ 201 
Copy©2011-2012 Satri Nakhonsawan School. All right Reserved.