โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทั้งสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทยในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
 
การนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
โพสโดย งานประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 63 เวลา 10:11:16 น. IP: 183.88.145.115
การนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
ในวันที่ 28 กันยายน 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 19 โรงเรียน โดยศูนย์แม่ข่าย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม “การนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563”

ผ่านระบบออนไลน์ GOOGLE MEET

ั้งนี้นักเรียนชั้น ม.6/1 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE program) โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

1. โครงงานสาขา #เคมี “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1” เหรียญทอง

2. โครงงานสาขา #คอมพิวเตอร์ “รางวัลชมเชย” เหรียญทอง

3. โครงงานสาขา #คณิตศาสตร์ “รางวัลชมเชย” เหรียญทอง

4. โครงงานสาขา #ฟิสิกส์ เหรียญทองแดง


ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ทุ่มเทตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองและประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับมาต่อยอดเป็นโครงงานเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างเต็มตามศักยภาพ ขอบคุณคณะครูที่ปรึกษาทุกท่านในการมีส่วนร่วมที่ใส่ใจต่อการพัฒนานักเรียนและเอื้อเฟื้อดูแลนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี ขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโครงการมาโดยตลอด
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จะร่วมกันพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นไป
 
 
 
จบข่าว
 
พัฒนาระบบโดย นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2011-2014. All rights reserved. Best view with 1024*768 screen display resolution