โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทั้งสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทยในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
 
นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้รับเลือกเข้าค่ายภาษาฝรั่งเศสระดับประเทศ
โพสโดย งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 61 เวลา 01:22:23 น. IP: 223.207.242.176
เมื่อวันที่ 3 – 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ครูชัยวัฒน์ หอวรรณภากร ได้นำนายธนดล สังคดิษฐ์ และนางสาวญาดา ทับโต นักเรียนชั้น ม. 5/8 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนภาษาฝรั่งเศสภาคเหนือตอนล่างให้เข้าค่ายภาษาฝรั่งเศสระดับประเทศ Vers l’international avec le français ร่วมกับนักเรียนภาษาฝรั่งเศสจากทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 225 คน ณ พาวิลเลียน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยนักเรียนได้เข้ารับการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส 4 ทักษะการสื่อสาร (ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน) กับคณะวิทยากรชาวฝรั่งเศสและชาวไทยที่มทีประสบการณ์ด้านการสอน และครูชัยวัฒน์ หอวรรณภากร ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรฐานทักษะการอ่านในครั้งนี้ด้วย
 
 
 
จบข่าว
 
พัฒนาระบบโดย นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2011-2014. All rights reserved. Best view with 1024*768 screen display resolution