โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทั้งสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ดำรงความเป็นไทยในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
 
การอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
โพสโดย งานประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 60 เวลา 11:26:14 น. IP: 159.192.236.122
การอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้จัดการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โดยท่าน ผอ.จุไรรัตน์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
 
 
 
จบข่าว
 
พัฒนาระบบโดย นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2011-2014. All rights reserved. Best view with 1024*768 screen display resolution