คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

สามารถค้นหาได้เฉพาะในปี 2555 เป็นต้นไป

ลำดับที่ เรื่อง สั่งวันที่
7794คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับย้ายนักเรียน ปีการศึกษา 25561 พ.ค. 56 เวลา 08:54:47 น.
7793คำสั่งมอบหมายครูปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอน1 พ.ค. 56 เวลา 08:53:17 น.
7759แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน29 เม.ย. 56 เวลา 16:06:13 น.
7744ประกาศ คณะสีตามห้องเรียน29 เม.ย. 56 เวลา 11:14:47 น.
7678คำสั่ง โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ที่ 117/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนหลักสูตร “การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน ด้วยหลักการโค้ชงานเพื่อการศึกษาที่เป็นเลิศ (Coachihg for Educational Excellence : CEE )18 เม.ย. 56 เวลา 10:31:06 น.
7647การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255617 เม.ย. 56 เวลา 12:22:41 น.
7646แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานหัวหน้าระดับ ปีการศึกษา 255617 เม.ย. 56 เวลา 12:21:31 น.
7629แต่งตั้งผู้กำกับดูแลสถานศึกษาช่วงปิดภาคเรียน11 เม.ย. 56 เวลา 14:29:42 น.
7560แต่งตั้งผู้ตรวจเวรกลางคืน5 เม.ย. 56 เวลา 14:38:43 น.
7379ขอความอนุเคราะห์ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอบปีการศึกษา 5622 มี.ค. 56 เวลา 13:57:19 น.
7229คณะกรรมการดำเนินงานประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา14 มี.ค. 56 เวลา 14:34:00 น.
7219ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน14 มี.ค. 56 เวลา 11:40:40 น.
7153แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา11 มี.ค. 56 เวลา 13:47:56 น.
7139คำสั่งตรวจเวรวันหยุด (เรียน ผู้มีรายชื่อในคำสั่งทราบ)11 มี.ค. 56 เวลา 09:04:34 น.
7137คำสั่งเวรวันหยุดราชการ (เรียน หัวหน้ากลุ่มสาระฯทุกกลุ่มทราบ กรุณาแจ้งครูหญิงในกลุ่มสาระทุกท่านทราบ)11 มี.ค. 56 เวลา 08:58:39 น.
7081คำสั่งที่ 69/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง งาน/โครงการ ปีการศึกษา 2556 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี8 มี.ค. 56 เวลา 13:41:52 น.
7066คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา8 มี.ค. 56 เวลา 09:28:17 น.
6991คำสั่งลูกจ้างชั่วคราวมาปฏิบัติงานนอกเวลา6 มี.ค. 56 เวลา 10:19:45 น.
6953คำสั่งที่ ๕๓/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ป้อนข้อมูล สรุป และรายงานผลประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕28 ก.พ. 56 เวลา 13:53:35 น.
6879การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255526 ก.พ. 56 เวลา 14:37:03 น.
6842แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน22 ก.พ. 56 เวลา 16:15:17 น.
6841ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน22 ก.พ. 56 เวลา 16:13:45 น.
6592คำสั่้งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียน12 ก.พ. 56 เวลา 09:32:38 น.
6589คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมนักเรียนแกนนำ เพื่อนที่ปรึกษา12 ก.พ. 56 เวลา 09:22:44 น.
6437คำสั่งแต่้งตั้งบุคลากรปฏิบัติงาน5 ก.พ. 56 เวลา 13:42:26 น.
6321แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 255631 ม.ค. 56 เวลา 13:37:47 น.
6304แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งครูให้มีวิทยฐานะ30 ม.ค. 56 เวลา 11:25:03 น.
594124ใน อ.ศุภณัฐ เรื่องออกคำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชากำกับติดตามการปฏิบัติการอาสาจราจร ปี กศ 2555 14 ม.ค. 56 เวลา 10:49:55 น.
5846การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2ปีกศ25555 ม.ค. 56 เวลา 13:14:21 น.
5710ขอความอนุเคราะห์ลงนามในคำสั่่งการจัดอบรมครูและบุคลากรระหว่างโรงเรียน27 ธ.ค. 55 เวลา 15:29:28 น.


:: รวม 144 ฉบับ จากทั้งหมด 5 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 2 3 [4] 5 หน้าต่อไป >>