คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

สามารถค้นหาได้เฉพาะในปี 2555 เป็นต้นไป

ลำดับที่ เรื่อง สั่งวันที่
14141แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน26 มี.ค. 57 เวลา 08:25:43 น.
14140แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน26 มี.ค. 57 เวลา 08:21:57 น.
14049คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ม.1 ม.420 มี.ค. 57 เวลา 11:43:34 น.
13967ึคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 5714 มี.ค. 57 เวลา 14:44:23 น.
13814คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนปีการศึกษา 25574 มี.ค. 57 เวลา 16:28:08 น.
13735การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีกศ.56 ของนักเรียนม.1-2 ม.4 และม.527 ก.พ. 57 เวลา 09:29:46 น.
13670ขอความอนุเคราะห์ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ป้อนข้อมูลและรายงานผลประเมิน24 ก.พ. 57 เวลา 15:49:19 น.
13666แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน24 ก.พ. 57 เวลา 15:41:36 น.
13664แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดงาน "สานสัมพันธ์น้องพี่ ๑๐๒ ปี สตรีนครสวรรค์24 ก.พ. 57 เวลา 15:03:12 น.
13635งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน21 ก.พ. 57 เวลา 10:50:37 น.
13568คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค18 ก.พ. 57 เวลา 11:34:50 น.
13465202ใน วิชาการ เรื่อง เสนอคำสั่งคณะกรรมการจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ 102 ปี สตรีนครสวรรค์11 ก.พ. 57 เวลา 11:00:18 น.
13240เรื่อง ด่วนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน (วันครบรอบสถาปนาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์)29 ม.ค. 57 เวลา 10:30:20 น.
12556แต่งตั้งคณะกรรมการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และสมาชิกยุวกาชาด13 ธ.ค. 56 เวลา 10:53:35 น.
12469แต่งตั้งเวรวันหยุดราชการของข้าราชการครู (ครูหญิง)9 ธ.ค. 56 เวลา 08:53:13 น.
12468แต่งตั้งผู้ตรวจเวรวันหยุดข้าราชการครู (ครูหญิง)9 ธ.ค. 56 เวลา 08:52:20 น.
12392กำหนดการพิธีจัดกิจกรรมถวายราชสักการะวันพ่อฯ3 ธ.ค. 56 เวลา 10:13:17 น.
12387แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมถวายราชสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ3 ธ.ค. 56 เวลา 08:57:05 น.
12357การแต่งตัี้่้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบฯ29 พ.ย. 56 เวลา 14:51:34 น.
12326แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูำกเสือวิสามัญ28 พ.ย. 56 เวลา 09:09:26 น.
12293คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบรรพชาสามเณร26 พ.ย. 56 เวลา 16:06:35 น.
12254แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้บังคับบัญชา จัดงานวันวชิราวุธ25 พ.ย. 56 เวลา 11:39:30 น.
12194แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม(วันพ่อ)21 พ.ย. 56 เวลา 09:03:25 น.
12093คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัีฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน15 พ.ย. 56 เวลา 15:05:52 น.
11691แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน28 ต.ค. 56 เวลา 13:21:59 น.
11690แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.4 และ ม.328 ต.ค. 56 เวลา 13:07:22 น.
11689แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.6 และ ม.528 ต.ค. 56 เวลา 13:05:09 น.
11688แก้ไข เพิ่้มเติม การแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเ้รียนที่ 2 ปี 255628 ต.ค. 56 เวลา 13:03:12 น.
11685ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน25 ต.ค. 56 เวลา 13:00:44 น.
11037การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค17 ก.ย. 56 เวลา 08:54:50 น.


:: รวม 144 ฉบับ จากทั้งหมด 5 หน้า :: << ย้อนกลับ 1 [2] 3 4 5 หน้าต่อไป >>