โรงเรียนสตรีนครสวรรค์หน้าแรก
รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

 

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

 

ว่าที่ร้อยตรีไพศาล   ประทุมชาติ

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

 

นายธีระธร  อรัญมิตร

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

 

นายดวง  คุ้มชนะ

กรรมการผู้แทนครู

 

อาจารย์ศุภณัฐ  เขียวมณี

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

 

รศ.ดร.วราภรณ์  รุ่งเรืองกลกิจ

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

 

พระมหาตรีเนตร   อริญชโย (วัดวรนาถบรรพต)

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 

พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์)

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 

นางจิตรา   หมีทอง

กรรมการผู้แทนปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ดร.วินัย   ทองมั่น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์  สันตะวัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายรังสรรค์  โพธิ์แก้ว

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ผู้อำนวยการปรีชา  รัตนสิงห์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายจรัญ  สืบหงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ดร.เกษม  เป้าศรีวงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นางสาวสุดสวาท  ยังแจ่ม

กรรมการและเลขานุการ

 
 
Satri Nakhonsawan School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
© 2008[sns] Corporation. All rights reserved.