โรงเรียนสตรีนครสวรรค์หน้าแรก
รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
1.
ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2.
ดร.วินัย   ทองมั่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3.
ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4.
นายรังสรรค์  โพธิ์แก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5.
นายปรีชา  รัตนสิงห์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6.
นายจรัญ  สืบหงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7.
ดร.เกษม  เป้าศรีวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8.
รศ.ดร.วราภรณ์  รุ่งเรืองกลกิจ
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
9.
นายธีระธร  อรัญมิตร
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
10.
นายศุภณัฐ  เขียวมณี
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
11.
นางจิตรา   หมีทอง
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
12.
นายดวง คุ้มชนะ
ผู้แทนครู
กรรมการ
13.
พระมหาตรีเนตร   อริญชโย
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
14
พระครูนิวุตถ์ คีรีพิทักษ์
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
15
นางสาวจุไรรัตน์  มณีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
กรรมการและเลขานุการ
 
 
 
Satri Nakhonsawan School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
© 2008[sns] Corporation. All rights reserved.