สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์


               ความคิดที่จะจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  เป็นผลสืบเนื่องมาจากอาจารย์ไพฑูรย์  เที่ยงศิริ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
์ และอาจารย์พวงเพชร  ธนะเพทย์  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  ได้ปรึกษากันและมีความเห็นว่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
 ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 64 ปีแล้ว มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจำนวนมากแล้ว  แต่ยังไม่มีแหล่งรวมบรรดาศิษย์เก่าเหล่านี้  สมควรจะจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า
 ซึ่งได้เรียนถามความเห็นจาก  คุณนิตยา  นรัตถรักษา ภริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ในขณะนั้น  ท่านมีความเห็นสอดคล้องยินดีสนับสนุนและตอบรับ
 คำเชิญดำรงตำแหน่งนายกสมาคม  หลังจากนั้น  อาจารย์พวงเพชร  ธนะเพทย์ ได้ดำเนินการเชิญบรรดาศิษย์เก่ามาร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องนี้เป็นครั้งแรก
 ในวันที่ 21 มีนาคม 2520  ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  และขอจดทะเทียนเป็นสมาคม  เมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2520

            วัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
                         1. เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ  และเศรษฐกิจให้แก่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
                         2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
                         3. เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและสวัสดิภาพ  ตลอกจนสวัสดิการของสังคม
                         4. เพื่อเป็นศูนย์กลางแปลกเปลี่ยนความรู้  ความคิกเห็นและปราะสบการณ์ระหว่างสมาชิก
                         5. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับเผยแพร่ข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของสังคม
                         6. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับโรงเรียนสตรีนครวรรค์
                         7. เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการกุศลทั่วไป
                         8. ไม่เกี่ยวกับการเมือง

        
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีพ.ศ.2559

ที่

รายชื่อ

ตำแหน่ง

1.

นางจิตรา   หมีทอง

ประธานนายกสมาคมศิษย์เก่า

2.

ทพญ.เนาวรัตน์   หวังปรีดาเลิศกุล

อุปนายกคนที่ 1

3.

นางบุศรา  เชื้อดี

อุปนายกคนที่ 2

4.

นางณิณญพัทท์  วงศ์เกียรติขจร

นายทะเบียน

5.

นางสาวศุภลักษณ์   หมีอิ่ม

ผู้ช่วยนายทะเบียน

6.

นางเสาวนิตย์  ปิยวาทะศิลป์

เหรัญญิก

7.

นางมารศรี   เกษรสุริย์วงศ์

ผู้ช่วยเหรัญญิก

8.

นางวรุณยุพา  วิยาภรณ์

ผู้ช่วยเหรัญญิก

9.

นายสุรัตน์   ชัยมงคลศักดิ์

ปฏิคม

10.

นางสุดฤทัย   เศรษฐ์นันท์

ผู้ช่วยปฏิคม

11.

นางสาวเสาวลักษณ์   เอี่ยมพันธ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

12.

นางสิริมนต์  สุขวัฒน์

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และกิจกรรม

13.

นางสมลักษณ์   คุ้มชนะ

ผู้ช่วยฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และกิจกรรม

14.

นางสาวพัชรี  โอชารส

ฝ่ายสังคม

15.

นางนิภา   สุพิชญางกูร

ฝ่ายจัดหาทุน

16.

นายมารุต   เชาว์ปรีชา

ผู้ช่วยฝ่ายจัดหาทุน

17.

นางอุดมลักษณ์  ช่อประดิษฐ์

กรรมการ

18.

นางสุวรรณา  เดชานุภาพ

กรรมการ

19.

นางรัศมีมาศศุภศิลป์

กรรมการ

20.

นางนันธิมา  เขียวทอง

กรรมการ

21.

นางสาวทิพย์วรรณ   อยู่เกษม

กรรมการ

22.

แพทย์หญิงพิมพ์เพชร สุขุมาลไพบูลย์

กรรมการ

23.

นางสมกมล   วรรณทอง

เลขาธิการ

24.

นางศิริเพ็ญ   คำภิรานนท์

ผู้ช่วยเลขาธิการ

25.

นางปาริญาวาท   เหล่าเขตร์การ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

26.

นางจันทร์จิรา  ดั่นเจริญ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Satri Nakhonsawan School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
© 2008[sns] Corporation. All rights reserved.