สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

               ความคิดที่จะจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  เป็นผลสืบเนื่องมาจากอาจารย์ไพฑูรย์  เที่ยงศิริ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
์ และอาจารย์พวงเพชร  ธนะเพทย์  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  ได้ปรึกษากันและมีความเห็นว่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
 ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 64 ปีแล้ว มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจำนวนมากแล้ว  แต่ยังไม่มีแหล่งรวมบรรดาศิษย์เก่าเหล่านี้  สมควรจะจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า
 ซึ่งได้เรียนถามความเห็นจาก  คุณนิตยา  นรัตถรักษา ภริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ในขณะนั้น  ท่านมีความเห็นสอดคล้องยินดีสนับสนุนและตอบรับ
 คำเชิญดำรงตำแหน่งนายกสมาคม  หลังจากนั้น  อาจารย์พวงเพชร  ธนะเพทย์ ได้ดำเนินการเชิญบรรดาศิษย์เก่ามาร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องนี้เป็นครั้งแรก
 ในวันที่ 21 มีนาคม 2520  ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  และขอจดทะเทียนเป็นสมาคม  เมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2520

            วัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
                         1. เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ  และเศรษฐกิจให้แก่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
                         2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
                         3. เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและสวัสดิภาพ  ตลอกจนสวัสดิการของสังคม
                         4. เพื่อเป็นศูนย์กลางแปลกเปลี่ยนความรู้  ความคิกเห็นและปราะสบการณ์ระหว่างสมาชิก
                         5. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับเผยแพร่ข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของสังคม
                         6. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับโรงเรียนสตรีนครวรรค์
                         7. เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการกุศลทั่วไป
                         8. ไม่เกี่ยวกับการเมือง

            การเงินของสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
                         1. เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์
                         2. เงินจากการจัดงาน  102 ปี

            

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

อ.ดารัตน์  ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ นายกสมาคม
อาจารย์กรองแก้ว คงการค้า อุปนายกคนที่  1
คุณจิตรา หมีทอง อุปนายกคนที่   2
อาจารย์ละเมียด ส่งศิริ เลขาธิการ
อาจารย์อรวรรณ ทานะวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
อาจารย์ดาลัด อนุตตรังกูล นายทะเบียน        
คุณเสาวณิต ปิยวาทะศิลป เหรัญญิก              
อาจารย์มารศรี เกษรสุริยวงศ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
คุณมารุต เชาว์ปรีชา ปฏิคม   
คุณวัชรี เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยปฏิคม         
คุณเสาวลักษณ์ เอี่ยมพันธ์ ประชาสัมพันธ์   
แพทย์หญิงพิมพ์เพชร สุขุมาลไพบูลย์ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และกิจกรรม    
อาจารย์พัชรี โอชารส ผู้ช่วยฝ่ายฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และกิจกรรม
คุณปฏิญญา ตั้งประภากร ผู้ช่วยฝ่ายฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และกิจกรรม
ทันตแพทย์หญิงเนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล ฝ่ายสังคม                             
คุณฉวีวรรณ แสงทอง ผู้ช่วยฝ่ายสังคม
คุณนิภา สุพิชญางกูร ฝ่ายจัดหาทุน
คุณปราณี ชัยธนพัฒน์ ผู้ช่วยฝ่ายจัดหาทุน             
อาจารย์เนืองนิตย์ จ่าแก้ว กรรมการกลาง    
อาจารย์ภรณี หงส์สาคร กรรมการกลาง    
อาจารย์สุนทรี บัวใบ กรรมการกลาง    

 
Satri Nakhonsawan School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
© 2008[sns] Corporation. All rights reserved.