โรงเรียนสตรีนครสวรรค์หน้าแรก

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

        ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับที่ 4 (2520 - 2524) รัฐมุ่งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพเศรฐกิจและสังคมโดยพยายามจัดโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนเพื่อประชาชนให้โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดการจัดสมาคมผู้ปกครองและครูเป็นนโยบายประการหนึ่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อชุมชนซึ่งกรมสามัญศึกษาได้สนับสนุนให้โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดตั้งขึ้น
        อาจารย์ไพฑูรย์เที่ยงศิริอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ (2502-2521) ได้ริเริ่มจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ขึ้น แต่ยังมิเรียบร้อย ท่านก็ได้เกษียณอายุราชการเสียก่อนเสียก่อนต่อมาอาจารย์พะเยีย อุทยานิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ (2521-2524) ได้ดำเนินการสืบทอดมาและพยายามวิ่งเต้นติดต่อจนก่อตั้งได้เป็นผลสำเร็จและจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2522 โดยคุณสุวัฒน์ ดุลยวิจารณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวงฯ ในขณะนั้นได้กรุณาให้เกียรติเป็นนายกสมาคมในคณะกรรมการชุดก่อตั้ง
        ผลงานสำคัญยิ่งสิ่งแรกของสมาคมฯ คือการจัดงานบอลล์การกุศลและบริจาคสมทบกับงบประมาณแผ่นดินซื้อที่ดินขยายบริเวณโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้อีก 5 ไร่ 57 ตารางวาเป็นเงินทั้งสิ้น 543,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ปัจจุบันสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

จุดมุ่งหมายของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
     1.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและครูให้เกิดความร่วมมืออันดีที่จะจัดการศึกษาศีลธรรมวัฒนธรรมและสวัสดิภาพของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
     2.เพื่อจัดให้มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มพูนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาของนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนรวมทั้งให้การแนะแนวในการศึกษาและอาชีพ
     3.เพื่อร่วมมือกับรัฐบาลองค์กรสมาคมบุคคลหรือคณะบุคคลในอันที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความประพฤติมีพลานามัยสมบูรณ์เพื่อที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
     4.เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความเจริญในการศึกษาของนักเรียนและสวัสดิการสมาชิก

      การเงินของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้แบ่งการเงินออกเป็น3ประเภทคือ
     1.เงินค่าสมาชิกรายปีเสียค่าบำรุงคนละ120บาท
     2.เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์
     3.เงินจากการจัดงาน100 ปี


 

Satri Nakhonsawan School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
© 2008[sns] Corporation. All rights reserved.