โรงเรียนสตรีนครสวรรค์หน้าแรก

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

        ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับที่ 4 (2520 - 2524) รัฐมุ่งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพเศรฐกิจและสังคมโดยพยายามจัดโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนเพื่อประชาชนให้โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดการจัดสมาคมผู้ปกครองและครูเป็นนโยบายประการหนึ่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อชุมชนซึ่งกรมสามัญศึกษาได้สนับสนุนให้โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดตั้งขึ้น
        อาจารย์ไพฑูรย์เที่ยงศิริอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ (2502-2521) ได้ริเริ่มจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ขึ้น แต่ยังมิเรียบร้อย ท่านก็ได้เกษียณอายุราชการเสียก่อนเสียก่อนต่อมาอาจารย์พะเยีย อุทยานิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ (2521-2524) ได้ดำเนินการสืบทอดมาและพยายามวิ่งเต้นติดต่อจนก่อตั้งได้เป็นผลสำเร็จและจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2522 โดยคุณสุวัฒน์ ดุลยวิจารณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวงฯ ในขณะนั้นได้กรุณาให้เกียรติเป็นนายกสมาคมในคณะกรรมการชุดก่อตั้ง
        ผลงานสำคัญยิ่งสิ่งแรกของสมาคมฯ คือการจัดงานบอลล์การกุศลและบริจาคสมทบกับงบประมาณแผ่นดินซื้อที่ดินขยายบริเวณโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้อีก 5 ไร่ 57 ตารางวาเป็นเงินทั้งสิ้น 543,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ปัจจุบันสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

จุดมุ่งหมายของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
     1.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและครูให้เกิดความร่วมมืออันดีที่จะจัดการศึกษาศีลธรรมวัฒนธรรมและสวัสดิภาพของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
     2.เพื่อจัดให้มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มพูนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาของนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนรวมทั้งให้การแนะแนวในการศึกษาและอาชีพ
     3.เพื่อร่วมมือกับรัฐบาลองค์กรสมาคมบุคคลหรือคณะบุคคลในอันที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความประพฤติมีพลานามัยสมบูรณ์เพื่อที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
     4.เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความเจริญในการศึกษาของนักเรียนและสวัสดิการสมาชิก

      การเงินของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้แบ่งการเงินออกเป็น3ประเภทคือ
     1.เงินค่าสมาชิกรายปีเสียค่าบำรุงคนละ120บาท
     2.เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์
     3.เงินจากการจัดงาน100 ปี

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประจำปี 2563
 
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง    
1 นางสาวศิรัณย์ญา   พงศาวลี นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์    
2 นายชาญชัย  ชนิดสะ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์คนที่ ๑    
3 นายปรีชา  รัตนสิงห์ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์คนที่ ๒    
4 นายรังสรรค์   โพธิ์แก้ว อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์คนที่ ๓    
5 นายดวง  คุ้มชนะ เลขาธิการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์    
6 นางภรินทร  ไชยฮะนิจ ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์    
7 นายนิวัฒน์   วิทยารักษ์ นายทะเบียน    
8 นายปิยะ  อ่ำสุพรรณ ผู้ช่วยนายทะเบียน    
9 นางนาริส  ดิษฐ์น้อย เหรัญญิก    
10 นางสาวสกุลรัฐ  สุพิมพ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก    
11 นางสมกมล  วรรณทอง ปฏิคม    
12 นางสมลักษณ์  คุ้มชนะ ผู้ช่วยปฏิคม    
13 นางกัลยา  มูลจนะบาตร สาราณียากร    
14 นางสุวิมล   สีคง พัสดุ    
15 นางสาววรรณวิมล  อักกพันธานนท์ ผู้ช่วยพัสดุ    
16 นายบรรยวัสถ์   ศิริอริยะชัย กรรมการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์    
17 นายศุภณัฐ   เขียวมณี กรรมการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์    
18 นางแพรวพรรณ  พร้อมแย้ม กรรมการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์    
19 นางณิณญพัทท์   วงศ์เกียรติ์ขจร กรรมการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์    
20 นางจิณห์ณญาดา   ฐิติกรสกลวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์    
21 ว่าที่ ร.ต.นพดล   อินทสิทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์    
22 นายอภิวัชร   คัจฉสุวรรณมณี กรรมการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์    
23 นางสุนทรี   ปุรณมณีวิวัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์    
24 นายธีรภพ   เกิดอยู่กุลชา กรรมการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์    
25 นางสาวภรภัทร   นิลกำแหง กรรมการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์    

 

Satri Nakhonsawan School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
© 2008[sns] Corporation. All rights reserved.