โรงเรียนสตรีนครสวรรค์หน้าแรก | Home
Staff of Personnel Administration.
 
 


Vice Director

 

สำนักงานกลุ่มบริหารบุคคล

 

 

       
ที่มา คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ที่ ๕๓๗/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ปรับปรุง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
Satri Nakhonsawan School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
© 2008[sns] Corporation. All rights reserved.