Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์หน้าแรก | Home
Staff of General Administration.
 
 
Mr.Channarong  Panlend
Vice Director
สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นางณัฐศศิ  สุขแสงดาว
     
กลุ่มงานอำนวยการ
=> งานธุรการโรงเรียน
นางมยุรี สวนดอกไม้
     
=> งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสุฑิรา  ทองเงิน

=>งานสำนักงานผู้อำนวยการ

       
=> งานรักษาความปลอดภัย
       
กลุ่มงานบริการ
=> งานประชาสัมพันธ์
นางสาวสุกัญญา  เมฆอรุโณทัย
       
=> งานสวัสดิการโรงเรียน
       
=> งานชุมชนสัมพันธ์
       
=> งานประกันอุบัติเหตุ
นางอัญชนา หลำนุ้ย
       
กลุ่มงานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
=> งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
       
=> งานยานพาหนะ
       
กลุ่มงานกิจกรรมสนับสนุน
=> งานโภชนาการ
นางวันวิสาข์  ขวัญตา
       
=> งานอนามัยโรงเรียน
       
=>งานทัศนศึกษา
       
=> งานกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์
       
=> งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
ที่มา คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ที่ 123/2557 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
Satri Nakhonsawan School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
© 2008[sns] Corporation. All rights reserved.