โรงเรียนสตรีนครสวรรค์หน้าแรก | Home
Staff of Budget Administration.
 
Mrs.Somkamol Wanthong
Vice director
สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
       
กลุ่มงานนโยบายและแผน
       
กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์
       
น.ส.สวรรยา อินทสิทธิ์
   
 
งานจัดระบบควบคุมภายใน
       
กลุ่มงานประเมินมาตราฐานและควบคุมคุณภาพการศึกษา
ที่มา คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ที่ 114/2557 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
Satri Nakhonsawan School 2008 . All rights reserved . Best view with 1024*768 Screen Display Resolution
© 2008[sns] Corporation. All rights reserved.