สตรีนครสวรรค์ 1 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพสากล : To make Satri Nakhonsawan one of top one hundred universal quality schools in Thailand.
.:: กิจกรรม ::.
รายการหนังสือรับ
ต้องการส่งหนังสือ
 
.:: ประวัติ ::.
หนังสือที่รับแล้ว
รายการหนังสือออก
สถิติการรับส่ง
 

 

 

 

 

สวัสดี () [ออกจากระบบ]
ชื่อหนังสือ : คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา(ฉบับปรับปรุง)

Download : 2557-04-29 09:20:33.pdf

จำนวนหน้าเอกสาร 5 หน้า
ขนาด/ปริมาณ :
1106.57 kB.

ส่งจาก : งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 202.129.36.221
ส่งเมื่อ : 29 เมษายน 2557 เวลา 09:20:33 น.

ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ e-Letter ๒๕๕๔
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ผู้ดูแล นายธนัชชา โพธิกุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กจ.4
เริ่มใช้ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป