สตรีนครสวรรค์ สรรค์สร้างคนดี มีวิชาความรู้ ก้าวสู่สากล บนความพอเพียง
     

 

แนวปฏิบัติการสอบแก้ตัวและการเรียนซ้ำรายวิชากรณีพิเศษ ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

1.นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านให้ลงทะเบียนสอบแก้ตัว(ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้สอบแก้ตัวครั้งที่1 และครั้งที่2 ได้เลย)หรือลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชากรณีพิเศษ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด “ลงทะเบียนสอบแก้ตัว+เรียนซ้ำกรณีพิเศษ 2/63” ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน แล้วแจ้ง
*ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง/เลขประจำตัวนักเรียน/เลขที่/รหัสวิชาที่ขอสอบแก้ตัวหรือเรียนซ้ำ
**นักเรียนที่ดำเนินการในส่วนนี้แล้ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน ไม่ต้องดำเนินการในส่วนนี้

2.นักเรียนติดต่อครูประจำวิชาเพื่อขอสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ ผ่านช่องทาง LINE(มีคิวอาร์โค้ดของครูประจำวิชาทุกท่านที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน)และดำเนินการสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ ในช่องทางนี้
3.เมื่อนักเรียนสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำผ่านแล้ว ครูประจำวิชาต้องแจ้งผลการสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ ผ่านช่องทาง LINE
4.งานวัดผลจะแก้ไขผลการสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ ในระบบ sgs ให้เป็นปัจจุบันทุกวัน
5.กำหนดการสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำตั้งแต่ 9 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม 2564
6.นักเรียนที่ติดต่อครูประจำวิชาไม่ได้ ให้นักเรียนประสานไปที่ครูที่ปรึกษาหรือโทรประสานมาที่ห้องวัดผลเบอร์ 056-221207 ต่อ 108
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำสั่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
 
 
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 7-05-2021 15:01:29
ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
โทร. 0-5622-1207  แฟกซ์  0-5622-1207   ต่อ 201
Satri Nakhon Sawan School © 2012 . All rights reserved . Best view with 1024*768 screen display resolution